#cap1

CIVIL ENGINEERING

Faculty

Name
Dr.P.Perumal
Mr.M. Teja
Mr.virendra singh
S.Ramesh
Mr. S. V. V. Konda Babu
Mr.P.Satish
Mr.Krishnanunni
Ms.v.v.jyothi
Ms.G.sujatha
Mr.A.Kotaiah
Mr. M. Padmakar
Mr.B.Vinay Kumar Jain
Mr.M.Padma rao
Mr.M.Anirudh
Ms.N.Prabhavathi
Ms.D.Jyothirmayee
Mr.O.Naga Suresh
Ms.P.Venkata Kala
Mr.Ch.Krishna Prasad
Mr.J.S.Rajiv Kuamar