#cap1

INFORMATION TECHNOLOGY

Faculty

Name
Dr.V.Ramachandran
Dr.N.VeeraAnjaneyulu
Dr.M.Nirupama Bhat
Mr. Reddy Veera Babu
Ms. J. Swapna Priya
Mr. K.Srinivasa Rao
Mr. A.Janardhan Rao
Mr. Sk. Riyaz
Ms. Sk.Zarina Begum
Ms. S.Hemalatha
Ms. D.N.B.T.Sundari
Ms. P.Sarada
Mr. G. Ganesh Sundar Kumar
Mr. S.Rajesh Kumar
Ms. E.Damayanthi
Ms.B.V.Purnima
Ms.D.Usha Praveena